top of page

חדשות רובע צפון מערב- תא/1/2/3/4/5/3700

וועדת המשנה לתכנון ובניה  תל אביב בישיבתה מתאריך 30/5/2021 החליטה החליטה לקבל את המלצות החוקרת ולהורות לתקן את טבלאות האיזון בחמשת מתחמי התכנון

4 יוני 2021

 החלטת הוועדה

דו"ח המלצות החוקרת, השמאית לבנה אשד

4 יוני 2021

מסמכי הדו"ח

טבלאות האיזון שפורסמו להתנגדויות ב- 26/2/2023

מתחם מס' 1

מתחם מס' 1

מתחם מס' 2

מתחם מס' 2

מתחם מס' 3

מתחם מס' 3

מתחם מס' 4

מתחם מס' 4

מתחם מס' 5

מתחם מס' 5

על מנת לאתר הקצאות הרשומות על שם בעל קרקע מסוים יש לאתר את שמו באחד המתחמים. בעלי קרקע במתחם 1 אמורים לקבל הקצאות בשני מתחמים. 

מכתב פניה דחוף שנשלח אל היועצים המשפטיים של הוועדה המקומית והמחוזית.

4 אפריל 2023

מכתב פניה דחוף שנשלח אל היועצים המשפטיים של הוועדה המקומית והמחוזית

אודות מייסד האתר

אודות מייסד האתר
מתחם ח-500, חולון
רובע צפון מערב תל אביב - ויקיפדיה
מתחם ח-500, חולון

רקע היסטורי

מתחם ח-500, חולון
תשריט רקע היסטורי

רובע צפון מערב תל אביב - ויקיפדיה

מפגשים לבעלי קרקעות בתוכנית תא/3700

מפגשים לבעלי קרקעות בתוכנית תא/3700

מפגש בעלי קרקעות 

 

מפגש בעלי קרקעות מתוכנן לקראת חודש דצמבר 2023. אתם מוזמנים להירשם. 

  

 

'חברי קבוצה של יוסף רייטן מספרים'

ייעוץ  במגוון הנושאים

הקשורים בתכנית תא/3700:

  • לפני ביצוע עסקת רכישה

  • סיוע במכירת הקרקע במחיר מכסימל

  • איתור קרקעות

  • ייעוץ בנושאי היטל השבחה

אתרים נוספים של Raiten's Group:

חוף התכלת לוגו
קבוצת ח-500 לוגו
קבוצת רייטן

מספר המבקרים באתר:

bottom of page