top of page

הזמנה למפגש בעלי קרקע

בתוכנית תא/3700

הנכם מוזמנים למפגש הזום הקרוב שיתקיים

שיתקיים במהלך חודש נובמבר 2022

בתוכנית:

  • עדכון אודות המהלכים התכנוניים העדכניים בתוכנית תא/3700

  • החשיבות שבהתארגנות של הרגע האחרון עבור בעלי קרקע בלתי מאורגנים

  • המלצות לפעולות המשך

המפגש יועבר על ידי שמאי המקרקעין יוסף רייטן

זימון לזום ישלח לנרשמים מקרב בעלי הקרקע ובני משפחותיהם

תמונה - לוגו שיווקי.jpg
bottom of page