top of page
תא-3700 לוגו

הזמנה למפגש בעלי קרקע
בתוכנית תא/3700

הנכם מוזמנים למפגש הזום הקרוב שיתקיים

בתאריך 10/5/2023

בתוכנית:

  • עדכון ותובנות אודות הטבלאות החדשות שפורסמו בתוכנית תא/3700

  • היערכות לשלב הגשת ההתנגדויות

  • המלצות לפעולות המשך

המפגש יועבר על ידי שמאי המקרקעין יוסף רייטן

הזמנה למפגש בעלי קרקע
בתוכנית תא/3700

זימון לזום ישלח לנרשמים מקרב בעלי הקרקע ובני משפחותיהם

לוגו קבוצת רייטן
bottom of page