top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין

הצטרפות לקבוצת בעלי קרקע בתכנית תא/3700

הקצאה משותפת עם חברי קבוצה, עדיפה לאין שיעור מהקצאה אקראית עם בעלי קרקע בלתי מאותרים מהארף ומחו" ל. 

MultiCultural-Cooperation-Vortex-Mark-II
 
בעקבות החלטת וועדת המשנה לתכנון ובניה תל אביב מיום 30/5/2021 להורות לשמאי התכנית להכין מחדש
טבלאות הקצאה ואיזון בחמשת מתחמי התכנון, נוצרה הזדמנות לבעלי קרקע שטרם הצטרפו לקבוצה.
היתרונות שבהצטרפות להסכם שיתוף פעולה:
  • שווי הזכויות למי שמקבל הקצאה במסגרת קבוצה גבוה יותר בעשרות אחוזים מהקצאה דומה הניתנת יחד עם בעלי קרקע אקראיים.

  • לוחות הזמנים למימוש קצרים יותר במגרש המורכב מחברי קבוצה בהשוואה למגרש המטרכב מבעלי קרקע אקראיים.

  • ייצוג חברי הקבוצה מול הוועדה המקומית ומול שמאי התכנית.

  • קבלת הקצאה משותפת יחד עם חברי קבוצה שזהותם מוכרת ויש להם אינטרס משותף. 

  • בדיקה מקצועית של הזכויות שיוקצו בטבלאות האיזון.

  • ייצוג בשלב ההתנגדויות בעניינים המשותפים לכלל חברי הקבוצה.

  • מקסום ההקצאות של חברי הקבוצה.

  • מימוש זכויות בעסקה משותפת מול יזם איכותי בתנאי שוק כלכליים והוגנים, במגוון סוגי העסקאות: שירותי בניה, מזומן וקומבינציה.

      

לידיעתכם אנו עורכים מפגשים לקבוצות בעלי קרקע , ע"מ להציג את הסכם שיתוף הפעולה

ולתת הסברים  על היתרונות שבהצטרפות להסכם.

bottom of page